Onze partners

AE Engine parts       AMC
Ate AVA Logo
Baldwin - filtratie Bedia
Beru Blue Print
Bosal Bosch
Continental Logo Black-Yellow RGB denso
erabenelux FAG
Febi Federal Mogul
Friesen-MP fte logo valeo rgb 1
Glyco-MP Goetze-MP
graf logo Hidria
INA
KS KW
Kroon Oil Kayaba
Littelfuse LUK
Mann Filter metelli pt
Miba Mintex
Moog monroe
ms logo neolux.png
Norma Nüral
Optibelt OSRAMCorpLogo-RGB pos 2016-01
Payen Philips
Pierburg logo purflux2
Restagraf Sachs
sffilter SKF corp logo cmyk R
SWF Valeo
logo versachem Victor Reinz
Wahler
 
Walker
---
Deltec
---
Aldoc
---
Teccom TecDoc

 

 

 

logo

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MOTOR-PARTS B.V.

Gevestigd te Etten-Leur
KvK Breda, nummer 20057333

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op komende transacties onverkort van toepassing zijn. Indien koper naar zijn voorwaarden verwijst / heeft verwezen, dan wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden hiermee van de hand gewezen.

Waar in de voorwaarden wordt gesproken over ontbinding en opschorting is gedeeltelijke ontbinding / opschorting daaronder begrepen. Wij zijn verplicht om bij het maken van een keuze tussen de in deze voorwaarden aan ons gegeven bevoegdheden met de aan ons bekende belangen van de koper rekening te houden.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN ONTBINDING

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders gemeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht om evidente fouten te corrigeren.

2. Indien wij de overeenkomst wegens een toerekenbaar tekortschieten door koper ontbinden, of de overeenkomst op onze vordering door de Rechter wordt ontbonden, dan heeft deze ontbinding nog steeds terugwerkende kracht en zakelijke werking. Wij hebben in het geval van een toerekenbaar tekortschieten door de koper tevens het recht om de andere tussen ons en koper lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In die situatie kunnen wij tevens van koper al hetgeen hij ons verschuldigd is terstond en in een keer opeisen.

ARTIKEL 3: LEVERING

1. De levering vindt plaats in ons magazijn te Etten-Leur.

2. Indien de gekochte zaken worden afgeleverd op een door koper gewenst adres, zijn de kosten van het vervoer voor rekening van koper, uitgezonderd orders boven € 275,-.

3. Het risico van de gekochte zaken gaat op koper over, zodra deze zaken ons magazijn verlaten ter aflevering aan hem.

4. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd c.q. aangeboden.

5. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

6. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke mededeling worden verlengd. Wij zijn in dat geval verplicht om aan koper een uiterste datum van levering mede te delen. Indien koper ons meedeelt dat de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is, is hij gerechtigd om, indien wij niet kunnen instaan voor levering binnen de door hem gewenste termijn, de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij of wij tot schadevergoeding gehouden zijn.

7. Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige twee alinea’s verlengde termijn.

ARTIKEL 4: ZEKERHEID

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen verkrijgen omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper, dat redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag worden getwijfeld, hebben wij het recht om van koper te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen en bij gebreke daarvan de overeenkomst te ontbinden, of de nakoming van onze verplichtingen opschorten en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in één keer opeisen. 

ARTIKEL 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog uit te leveren zaken gaat eerst op koper over, zodra al onze vorderingen – ook die wegens enig tekortschieten door koper – uit hoofde van bestaande en toekomstige koopovereenkomsten, alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op de koper over indien wij afstand doen van enige vordering op hem. Hij machtigt ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt aan die derde mede te delen, dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven. 

Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons. Indien koper dit verbod overtreedt wordt hij aan ons een boete verschuldigd van 25% van de koopprijs onverminderd ons recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6: PRIJS EN BETALING

1. In onze prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, omzetbelasting en/of andere overheidsheffingen alsmede vracht, opslag- en bewakingskosten, niet inbegrepen. Indien deze heffingen en/of kosten die de kostprijs van onze producten beïnvloeden, zoals door ons verschuldigde inkoopsprijzen en betaalde salarissen, na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd dan hebben wij, onverminderd de ons op grond van de wet toekomende rechten, het recht om indien de levering meer dan twee maanden na het tot standkomen van de overeenkomst geschiedt, de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen, zelfs indien wij reeds hebben gefactureerd. De in de vorige zin neergelegde regeling geldt ook indien wij op afroep of in delen leveren en wel voor die levering(en) die na de in de vorige zin bedoelde termijn plaatsvindt/plaatsvinden. In het geval overheidsheffingen, waaronder omzetbelasting, worden verhoogd kunnen wij de verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum netto, dat wil zeggen zonder enige korting. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds ons kantoor te Etten-Leur. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van koper onverlet.

3. De koper is aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en wij de vordering aan derden in handen geven. Indien wij conservatoire maatregelen nemen is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Advocaten wordt gepubliceerd, terwijl de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid, zoals dat door genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden betaalde kosten. Daarnaast is koper de kosten die verband houden met een eventuele faillissementsaanvrage verschuldigd.

4. Betalingen worden steeds het eerst toegerekend op die schulden tot zekerheid waarvan wij niet het in artikel 5 opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Vervolgens worden de betalingen het eerst toegerekend op verschuldigde kosten, daarna op verschuldigde rente en tot slot op de oudste vorderingen. Het in dit lid gestelde lijdt uitzonderingen indien wij koper binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling schriftelijk het tegendeel berichten en daarbij een andere wijze van toerekening mededelen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT

Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij, dit naar onze keuze, onze contractuele verplichtingen niet behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als overmacht worden ondermeer beschouwd alle niet in onze macht liggende omstandigheden, als gevolg waarvan tijdige of verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is en redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd. Wij verplichten ons om zodra een of meer van de genoemde omstandigheden zich voordoen koper daarvan op de hoogte te stellen en hem mede te delen hoe lang die situatie naar verwachting zal voortduren en welke consequentie wij daaraan verbinden.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien koper ons, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, met recht een tekortkoming verwijt, hebben wij het recht om koper mede te delen dat wij kosteloos tot herlevering van de afwijkende zaak c.q. aflevering van het ontbrekende overgaan. Indien wij tot vervangende of aanvullende levering overgaan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien aan ons uit de overeenkomst en in verband daarmee aan ons verschafte informatie blijkt dat latere levering voor koper uiterst nadelig was of koper voorafgaand aan bedoelde mededeling de overeenkomst op rechtmatige wijze buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen.

2. Indien blijkt dat wij in verband met de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar tekort zijn geschoten en wij met inachtneming van het in deze voorwaarden gestelde schadeplichtig zijn is onze verplichting tot het betalen van schadevergoeding in het geval van vermogensschade beperkt tot ten hoogste het beloop van de met koper voor de betreffende zaak overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden dan beperkt onze aansprakelijkheid zich tot dat bedrag dat uit hoofde van onze aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt. Desgewenst verzenden wij aan koper omgaand en kosteloos een uittreksel van de voor hem relevante bepalingen uit de polis.

ARTIKEL 9: KEURING EN RECLAME

1. De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid en op staat van de verpakking. Indien koper wat dit betreft wil reclameren dient hij ons onverwijld, bij voorkeur per e-mail, op de hoogte te stellen.

2. Voorts dient koper 10 werkdagen na aflevering de zaak op deugdelijke wijze te keuren op overige afwijkingen van hetgeen is overeengekomen en, zonodig, binnen deze termijn bij ons te reclameren.

3. Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt dan dient koper binnen 10 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij ons te reclameren. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens ons bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die wij kennen of behoren te kennen, doch niet aan koper hebben medegedeeld.

4. Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen respectievelijk meer dan na twee jaar na datum aflevering hoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op ons. Indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om dit een en ander aan koper tegen de normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

5. Voorwaarden voor het terugsturen van goederen

Goederen kunnen uitsluitend teruggezonden worden naar Motor-Parts B.V. onder begeleiding van het retourformulier, waarvan één exemplaar bij de zending gevoegd dient te worden. Een kopie kunt u behouden voor uw eigen administratie. Een retourzending kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming c.q. goedkeuring van Motor-Parts B.V.

Voor garantiegevallen gelden andere regels.

Komen nietin aanmerking voor een retour:

Beschadigde en/of onverkoopbare artikelen/verpakkingen

Beschreven en/of vervuilde artikelen/verpakkingen of voorzien van een eigen bestickering

Speciaal voor u bestelde artikelen

Goederen die niet meer in de prijslijst voorkomen

6. Behandelingskosten

Bij creditering van de teruggezonden goederen zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, minimaal 5% behandelings- en administratieve kosten op de creditnota in mindering gebracht worden.

Opgelet: voor een retour met reden A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8 en A9 vragen wij u om binnen 24 uur Motor-Parts B.V. te berichten. Motor-Parts B.V. zal de nodige stappen ondernemen om deze problemen op te lossen. Zonder bericht binnen de 24 uur, zullen wij verplicht zijn deze retour als een normale retour te beschouwen en, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, 10% behandelings- en administratieve kosten op de creditnota in mindering te brengen.

Retouren dienen franco aangeleverd te worden bij Motor-Parts B.V. tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 10: ADVIEZEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen. Deze worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven. Wij aanvaarden wel aansprakelijkheid tot het in artikel 8 bedoelde plafond indien wij ons op verzoek van de koper op de plaats van het gebruik van de zaak van de situatie op de hoogte hebben gesteld, van de koper alle relevante informatie, ongeacht of wij daarnaar hebben gevraagd, hebben ontvangen en op die situatie afgestemde adviezen hebben gegeven en, voorts, indien wij aan koper zonder voorbehoud instructies hebben gegeven voor het gebruik van de geleverde zaak en vast staat dat hij dienovereenkomstig heeft gehandeld.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

2. Alle geschillen die tussen ons en de wederpartij ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda.

 

 
Motor-Parts - Gespecialiseerde distributeur van auto-onderdelen